فيلم مارمولك را اينجا ببينيد

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

يك وبلاگ ايراني بنام "صفا" كه نويسنده اش خود را "مرتضی معرفی كرده، فيلم مارمولك را برد روی شبكه اينترنت. فيلم در سالن سينما كپی شده و خواه ناخواه كيفيت كامل خود را ندارد، اما فعلا همين هم بعض هيچی است تا آنها كه نمی خواهند خود را بر پرده سينما ببينند و دستور جمع آوری فيلم مارمولك را دادند بدانند زمان سانسور و بی خبری مردم ديگر سر آمده و ماهواره و اينترنت بزودی جائی برای سانسور باقی نخواهد گذاشت. باهم فيلم را ببينيم