به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

راه كارهاى تازه رژيم اسلامى براى نفوذ و جاى پا باز كردن در ميان ايرانيان خارج از كشور


 راه كارهاى تازه رژيم اسلامى براى نفوذ و جاى پا باز كردن در ميان ايرانيان خارج از كشور.با رنگ و لعاب ديگرى ظاهر شوند!و
گفتگو با ديپلمات سابق جمهورى اسلامى ، عادل اسدى نيا
>بخش يكم


بخش دوم

تلاش هاى كارگزاران رژيم در كانادا.افشاى يك نمونه در تورنتو

گفتگو با سعيد سلطان پور در تورنتو


راديو همبستگيتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست