به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 

 آخرين پيامبر ... اولين پيامبر

شهريار شادان ـ حزب ميهن، تهران

shahriyarshadan@yahoo.com

به گزارش روزنامه الاهرام خانم ثریا منقوش بانوی یمنی ادعای نبوت کرده است . گزارش حاکی از آن است که این بانوی 50 ساله یمنی بر اساس آیه ای از قرآن مدعی پیامبری شده است . وی آیه ( وخاتم النبیین وکان الله بکل شی علیما) را دلیل پیامبری خود میداند و میگوید ادعای من بر اساس این آیه خطا نیست چون در این آیه از صیغه مذکر استفاده شده و پایان نبوت مردان را بیان میکند و بنابراین من میتوانم اولین پیامبر زن باشم . این بانوی یمنی نشان و حجتی برای این ادعای خود بیان نکرده است .ادعای جالب این بانو 50 ساله یمنی مرا به اندیشه واداشت که شاید وی دیوانه ای بیش نیست به هر حال دستگاه پیغمبر سازی و امام سازی استعمار همواره در کار است چنانکه مردم درایران امام سیزدهمش را به خاک سپردند و از برای بهره مندی زیارتگاه و حرمی هم برایش ساختند و عنقریب این طور که" بوش" میآید امام چهاردهم نیز کارش تمام است .

اما با همه این احتمالات تصورم بر این است که بانو" ثریا منقوش " با دلیلی که ارائه کرده بایستی زنی خردگرا و نو اندیش باشد . تاکید  بر این که من اولین پیامبر زن هستم خود نشان از حرکت زنان مسلمان در این سوی جهان دارد بی شک قرن بیستم قرن دموکراسی و قرن آزادی وبرابری زن و مرد است .

ما در ایران زنانی چون قرة العین را داشتیم که در شرایط کاملا بسته دینی دوران گذشته قد علم کردند و در راه آزادی و خردمندی جان باختند اشعاری که از قرة العین بجا مانده حکایت از روحی شیدا وعارف مسلک میکند که عشق پروردگار را در سینه خویش جای داده بود.اما امروز نیز قرة العین های بسیاری با نگاه ظریف زنانه در عرصه جهان اسلام برخواسته اند که بر جهل و ستم می شورند.

بی تردید صاحب این قلم قصد اهانت و توهین به روح و وجود هیچ انسانی ندارد چه پیامبرانی که درگذشته اند و چه پیامبرانی که در قید حیات هستند ! آنچه مسلم است من به روح و وجود هر انسانی که پاک زیسته و در راه پیشرفت و تعالی مادی ومعنوی بشر گام برداشته درود میفرستم .

اما نکته مهمی که مایلم در این نوشتار به آن بپردازم این مسئله است که اساسا تعلیمات و آموزش های  رهبران روحی و معنوی با مرگ آنان غیر قابل استفاده میشود . چرا؟ بی تردید مذهبیّون و متعبّدین در برابر این سخن بر افروخته خواهند شد و همین بر افروختگی آنان نشان از استدلالی روشن برای اثبات ادعایم دارد . ازآنجائیکه مذهب ودین امری غیر مادی و متافیزیکی است و خارج از سیطره قابل لمس برای بشر است نمی توان با گذشت زمان و مرگ ِ آورنده آن دین به نقطه روشن و قابل اتکائی رسید . اثبات ادعایم همین بس که با وجود پیامبران گوناگون در طی قرون، ابناءِ بشر همچنان در جنگ ، فقر ، خشونت و جنایت بسر می برند. پر واضح است که انسانهای فرصت طلب در همه جای زمین و زمان بوده ، هستند وخواهند بود و از همین رو همین انسانهای فرصت طلب در لباس ملا و آخوند و امثال این با لق لق زبان به بیان همان دریافتهای روحی پیامبران می پردازند. این فرصت طلب ها برای رسیدن به این اهداف که آنان را نه تنها به پول که به شهرت و اعتبار و احترام میرساند سالها در سختی طلبگی نیز میکنند .( باز در اینجا احترام آن انسانهائی که استثناء هستند جای خود باقی است. ) 

نکته دیگر اینکه هرگاه یک کار معنوی و متافیزیکی سازماندهی شد از ماهیت وهدف اصلی خود که رسیدن به آرامش و رستگاری بشر است دور شده و از سوئی دیگرانسانها در تنگنای دستورات رهبر و مرجع تبدیل به انسانی شرطی شده می شوند  دستوراتی که همه باز در راستای منافع فردی و تشکیلاتی است نه در راستای پیوند های بشری، در حالیکه هدف هر دین ومذهبی این است که انسانها را از وضعیت شرطی شده شان برهاند و پیوندهای عاطفی و شفقت آمیز را میان مردمان جهان برقرار سازد.

اما امروز در ایران اسلامی می بینیم که چگونه منافع عده ای که مرجع دینی هستند در راه اهدافی بکار میرود که نه تنها مردم جهان از آن بهره نمیبرند بلکه مسلمانان جهان و مردم ایران نیز از آن بهره نبرده و دائم همین مردم مومن نیز در رنج و عذاب قرار دارند .

با مرگ محمد ، مسیح ، موسی ، زرتشت ، بودا و دیگر پیامبران ماموریت آنان پایان پذیرفت اما ماموریت دیگر انسانها آغاز شد . دیگر ما نمیتوانیم مقلد رفتار بودا، محمد ، زرتشت و یا ... دیگر پیامبران باشیم چرا که تمامی شیوه ها و مناسک آنان مختص زمان و مکان آنان بود. اما باید از آنان چنین بیاموزیم که ما نیز برای خود رسالتی داریم و باید خود را در میدان زندگی بسازیم . اگر محمد یا مسیح و یا زرتشت به درجات بالای انسانی رسیدند پس حتما دیگر انسانها نیز میتوانند برسند . تحقیقا و یقینا ما همه از خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم بنابراین ما زمانی به سوی او باز خواهیم گشت که به عنصر عشق مبدل گردیم .

 اگر مدعیانی براین باورند که پیامبر،ائمه وامام زمان  براعمال ما نظارت مستمر دارند وهر هفته نامه اعمال همه انسانهای روی زمین را بررسی کرده و نمره وامتیاز میدهند ما می پذیریم و مخالفتی نداریم اما با این پذیرش ما هیچ گونه باجی به آنان که مدعی نائب امام زمان هستند نمیدهیم . ما با تدبیر و خرد و دانش علمی اثبات شده به زندگی فردی و اجتماعی خود با شیوه وسلوک دلخواه مان که به جامعه و دیگر افراد زیانی نمیرساند ادامه میدهیم ، از زندگی لذت میبریم وبه کار علمی واقعی میپردازیم هر روز در هر شرایطی شادی میکنیم .  در عین حال پیامبر ، ائمه و امام زمان  و فرشتگان خدا را به حال خود میگذاریم تا به کارها و احیاناً وظایف  خود بپردازند ، پر واضح است که آنها به ما  احتیاجی ندارند . وما با تکیه بر سه اصل مهم زندگی بشری یعنی پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک زندگی می کنیم . بی تردید هیچ وجود پاک و مقدسی چه در روی زمین و چه در ملکوت ا َعلا از شادی و لذت بردن انسانها رنج نمی برد و نارحت هم نمیشود بلکه شادمان نیز شده، البته مگر اینکه حسود باشد که در این صورت تقدّسی برای او وجود ندارد.

در حال حاضر اگر چشمانمان را نیک باز کنیم و عقده مند نباشیم نیک در می یابیم که مردم غرب خیلی بیشتر از برکات خداوند بهره برده اند تا مردم مسلمان . البته اشتباه نباید کرد که غربی ها سخت کار کرده و میکنند و منتطر نازل شد ن فرمان خدا یا پیامبریا ائمه برای انجام کاری نیستند ، نه استخاره کرده ونه با ورد ودعا چیزی را خلق میکنند بلکه با کار علمی وپژوهشی مستمر به نتیجه دلخواه میرسند. به اعتباری دیگر غربی ها قرن هاست دریافتند که مقرّبان و دوستان خداوند کسانی نیستند که در معابد دعا وعبادت میکنند بلکه کسانی هستند که روزشان را با فکر وکوشش و کار سپری میکنند و تا رسید ن به نتیجه دلخواه دست از تلاش ومجاهدت بر نمیدارند. بله همین کافران غربی با کارشان نماز میخوانندو جهاد هم میکنند آنان با کار هم جهاد اکبر و هم جهاد اصغر انجام داد ه اند. کدام ریاضت وجهاد بالاتر از جهاد " توماس آلوا ادیسون " بود که او را به اختراع برق رهنمون ساخت ؟ من از همه مسلمانان هم وطنم میخواهم  با صداقت درونی خودشان این پاسخ را در تنهائی فقط به خودشان بدهند. و کدام جهاد بالاتر از جهاد" گراهام بل  " وامثال اوست که به اختراع وکشف ابزاری دست زدند که زندگی ما را بهتر ساخت.

آیا کوشش این دانشمندان با همه این گستردگی اش در جهاد اکبر و اصغر ی که اسلام گفته نمی گنجد؟ شک ندارم که ادیسون برای اختراع برق نه تنها بایستی کوشش های فراوان میکرد بلکه بایستی بر نفس امّاره اش غلبه میکرد تا به نتیجه مورد نظر برسد . شک نیست که ادیسون بارها و بارها در شک و تردید برای اختراع برق قرار گرفته اما با اراده و اتکاّ به نفس و کوشش خود به کشف و اختراع نائل گشت .

آنان که مدعی هستند برای شروع و ایجاد و خلق هر کاری بایستی نخست خداوند و سپس نمایندگان منتخب او از جمله پیامبر اسلام و چهارده معصوم فرمان صادر کنند ، پاسخ دهند که چرا خدا و چهارده معصوم با همه قدرتشان در میان این همه اختراع و اکتشاف در  دو قرن اخیر به یکی از دُردانه گان مسلمان و شیعه خویش امکان و اجازه اختراع و اکتشافات آنچنانی ندادند که از این راه بهتر نیز بتوانند بر حق بودن اسلام و مسلمین را اثبات کنند؟ در حقیقت این جهان ساز و کاری متفاوت از آنچه که مسلمانان فکر میکنند دارد . و دقیقا به همین دلیل است که مسلمانان در همه نقاط دنیا عقب مانده و تو سری خور هستند و به همین دلیل ِ عقب مانده گی است که اسلا میّون افراطی برای ابراز وجود و تخلیه عقده عقب ماندگی شان در سراسر جهان دست به ترور و خشونت میزنند چرا که اینان با کار و کوشش علمی که نداشتند طبعا نتوانستند خودی نشان دهند و هر گاه سخن از علم به میان آمد دست به فرافکنی زده و مدعی میشوند که اینها همه الهامات شیطانی است در صورتی که همه این خیل سر افکنده از همه ابزارها ی دنیای متمدّن و به اصطلاح شیطانی تمام و کمال استفاده می برند ودلایل جالب توجهی هم برای این کارشان دارند.

از سوئی دیگر دین خواهی مردم مسلمان عمدتا بخاطر وجود مشکلات مادی یا بعضا مشکلات روحی و روانی است . ترس از ناشناخته ها ومشکلات گوناگون زندگی ، مردم را بر این داشته که برای رهائی از این معضلات بسوی دین کشیده شوند. ذکر مداوم ، نماز، روزه ، خمس و زکات همه ابزاری برای فرار از دست این معضلات است .

آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور ناکام جمهوری اسلامی در خاطرات خود از شروع کارش چنین نقل میکند:

در حالیکه ما کوشش میکردیم تا اوضاع اقتصادی مردم بهبود یابد ناگهان دریافتیم که آقای خمینی شدیدا مخالف این کار است ودلیلش هم این بود که اگر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خوب شود اسلام را رها خواهند کرد بهتر است که مردم در مشکلات و تنگدستی بمانند تا دین اسلام گسترش یابد.

( نقل به مضمون)

می بینیم که اسلام چگونه دین بدبخت ها و بیچاره گان شده است دین کسانی که توان فکری لازم برای تغییر زندگی خود و دیگران را ندارند و دلیل اصلی آن هم راههای موهومی است که پیش پای این بیچاره گان قرار گرفته و میگیرد.

اگر هر انسانی صادقانه از خویش پرسش کند بی تردید پاسخ های درست و دقیق را دریافت خواهد کرد . با جستجو وکنکاش بیشتر در می یابیم که ما را خدائی دیگر هست. خدائی که وقتی عدسی " هابل " با آن قدرت فوق العاده اش ستاره گان را در فضا رصد میکند از اعداد و ارقامی عجیب سخن بمیان میاورد، چنانکه می گوید : فلان ستاره ای که در شب قبل خاموش شد در هشتاد میلیون سال نوری پیش ازاین  خاموش شده بود و امروز ما خاموشی آنرا دریافت کردیم . باری این یکی از میلیارد ها اثر خالق بی همتاست. چنین خدائی که فضای هستی اش اینگونه بی پایان است چگونه ممکن است عرصه دین و معنویتش پایان یابد؟

باید دانست که پیشرفت غرب از هنگامه ای آغاز گشت که فلاسفه و اهل اندیشه خدا را نه از سر خشم و اعتراض بلکه از سر تد بیر ، خرد و دور اندیشی زیر سوال بردند . و نتیجه این شد که خداوند به پرسش های دقیق پرسش گران پاسخ های دقیق داد . پرسش ها و پاسخ هائی که باعث گردید امروز ما از موهبت های خداوند بیشتر بهره ببریم  و با علم زندگی بهتری بسازیم.

شگفت آور اینکه ملا ها و پیروان آنان مدعی اند که این کافران از خدا بی خبر هر آنچه که اختراع و کشف نمودند از قرآن ما برداشت کرده اند. عجبا از این جماعت پر رو و بی هنر که از سوئی همه این کشفیات را الهام شیطان میدانند و از طرفی آنرا بر گرفته از قرآن .

باری در این بازار حماقت پرور ادعای بانوی 50 ساله عرب در یمن خود حرکتی مهم و تاثیر گذار است که میتواند مورد توجه  اهل خرد واقع شود .

ادعای او همچنین اثبات میکند که زبان عربی چندان هم که قرآن ادعا میکند فصیح و کامل نیست. نویسندگان قرآن هیچ گاه فکر نمیکردند 14 قرن بعد زنی 50 ساله در یمن پنبه آنان را با یک استدلال ساده بزند و ادعای پیامبری کند.

ملا های ایران و دیگر ملاهای اسلامی جهان بی تردید در چالش هائی که فرا روی آنها هست گرفتار تر خواهند شد . اکنون منافع همه اینان در خطر نابودی قرار گرفته است. حال وظیفه همه جوانان ایران است که ترس را کنار بگذارند و همه چیز را با استدلال زیر سوال برند . کافی است که در قلبمان صمیمانه خدا را دوست بداریم . آنگاه شجاعت و درایت در ما بیدار خواهد شد نوری که ما را از تاریکی موجود میرهاند .

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست