به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 
فحشازيرچادر
 

برای ديدن فيلم فحشازيرچادر اينجا را كليك كنيد
600,451- kb

 اطلاعات.نت:
مجازات فحشا در اسلام شلاق و ياسنگساراست. براي گريزازاين مجازات درقران يك راه حل يافته اند و ان صيغه يا ازدواج موقت است. ملا يا آخوندي قبل از جماع چند. آيتي ميخواند و دو نفر براي چند ساعتي زن وشوهر يگديگر ميشوند. اكثر خود آخوندها مشتريان روسپي هااند.

فيلم مستند بنام فحشا زير چادر ازدوزن جوان ايراني بنامهاي ميناوفريباحكايت ميكند كه ازطريق فحشاتامين زندگي كرده و در زير بار مورال واخلاق دوگانه و برخوردنفرت انگيز نسبت به زنان درايران امروزي قراردارند. كارگزدان فيلم ناهيدپرشون ميباشدكه فيلمهاي مستند ((مادرم يك شاهدخت فارس است))و ((درمرحله ي پايان زندگي))رانيزتهيه كرده است.

مينا و فريبا در يك حياط دريك شهربزرگ ايران زندگي ميكنند. مينابيست سال دارد و صيغه مرديست كه بااوزندگي ميكند. او تقريبا هر روز بيرون از خانه به پس كوچه ها ميرود تا طعمه اي بدست آرد. او فرزند يكساله اش رادرخانه تنهارهاميكند, زيرا فكر ميكند براي او همانجا امن تراست.

فريبا بيست و چهارسال دارد و داراي يك پسرچهارساله ميباشد. او به همسايه ها اعتماد ندارد و پسرك را با خود بر سر كار ميبرد. پسرش ميداندكه چه رخ ميدهدـ-ازينرو نميخواهد با مادر برود- ليکن فريبا با وعده و وعيدهايي چون رفتن بهپارك ويا ديدار از مادر بزرگ وي راراضي ساخته وبا خود ميبرد.

در همان حياط فالبيني بنام حبيب نيززندگي ميکند. او ميداندکه آن زنهاچه ميکنند و چگونه پول معيشت را در ميآورند. ليکن سوال اينجاست که اوچه ميخواهد و با زنان چه خواهدکرد؟ او يک مرد داراي افکار و ويژه گي هاي متضاد است که ليکن او براي مينا و فريبا اهميت زياد دارد.

فحشا در زيرچادر يک فيلم سياسي وافشاگر است که کارگردان آن زيرنام ناهيدپرشون انرا ساخته است.اوميگويد:

-حياط وخانه هاي مربوط ان نمونه کوچكي از جامعه امروزي ايران است که پرازسوظن ها-اخلاق دوگانه وفقدان مواظبت به انسان ميباشد. بعدازانقلاب ۱۹۷۹اميدهاي زيادي بوجودآمد که  دشواريها و مسايل اجتماعي حل خواهند شد و احترام و مواظبت نسبت به شهروندان بعمل خواهد آمد.ليکن چنين نشد. شهروندان در فقر و نيازمندي شديد زندگي ميکنند و دستي وجود نداردکه ازآنان حمايت کند.

تهيه فيلم خالي از خطر نبود و گروه فيلمبردار مجبور بودند پيوسته محافظيني باخود داشته باشند

باوجود آنكه فحشا در ايران چيزبسيار متداول است ليکن رژيم ازان انکار ميکند.ما هميشه بيم داشتيم که با پاسداران سرنخوريم. چند بار كه مصروف فيلمبرداري در خيابان بوديم آنان ماراکشف کردند. اما موفق شديم به کمک محافظين خودازشرشان رهايي يابيم.

معتادين اعتراض نميکنند

ناهيد پرشون حکايت ميکندکه او سالها قبل ايران راترک کرد. طي اين سالها اسلام هر چه بيشتر زندگي مردم و امور روزمره جامعه را زيرتاثير و نظارت گرفته است. حاکمان کشورتعداد زيادي رابخاطرداشتن مذهب ديگر و يا اعتقادات سياسي اعدام کردند. دين يک سلسله قوانين وقواعدي را برجامعه تحميل کرده که مبناي آنهاراقران مي سازد.بکمک قوانين اسلامي گويا ممکن بودکه جامعه اي عاري از پهلوهاي منفي جوامع غربي چون مواد مخدر و فحشا بنا نهاده شود.

ناهيدپرشون اذعان ميدارد علي الرغم آنكه انقلاب ۱۹۷۹بمثابه يک قيام مردمي بر ضد نابرابريهاي اجتماعي وپيگردها آغاز شد ليکن امروز حقوق بشر و آزاديهاي فردي بيشتر از بيست سال پيش درمعرض تهديدوخطرقراردارد. بحران اقتصادي سراسرجامعه رافراگرفته است و افراد مجبورند چند جا كار كنند تا خانواده خود را تامين نمايند.

وقتي ناهيد بعد از هفده سال به ايران برگشت دچارشوكه شد.

بچه هاي ولگرد در خيابانها فحشا و مواد مخدر آن چيزهاي بودندکه از هر چي زبيشتر به چشم ميخورند. با وجود مجازاتهاي بسيارسنگين تقريبا د سراسر جامعه موادمخدر وجود دارد. انسان درهمه جا درخيابانها کافه ها رستورانها با آدمهاي نشه وتحت تاثير مواد مخدر بر ميخورد. تعداد زياد از آنان جوانان کم سن وسال اند.با وجود آن همه مجازاتهاي سنگين نهادهاي دولتي کنترولاوضاع راازدست داده اند. شايدهم اين يک عملکرد آگاهانه مسئولان باشد زيرامعتادين منفعل اند و حوصله اعتراض برضد نابرابريهاي اجتماعي راندارند. چنين است آن نتيجه گيري که ناهيد پرشون به آن ميرسد!

فحشا در زيرچادر در جشنواره فيلم دريوتيبوري به نمايش گذاشته شد و در مارسل ۲۰۰۴جايزه اول رابرد.

ساعت ۲۲.۰۰ امشب ۳ مارش در كانال يك فيلم فحشازيرچادر نشان داده خواهد شد

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9631&a=319535

ترجمه از انور برای اطلاعات.نت
 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست