جنایت بنام دین اسلام، جنایت علیه بشریت است. فیلم مستند و تکان دهنده جنایات جمهوری اسلامی با نام .... به اسم کهریزک

سازندگان این فیلم هفته پیش دستگیر شدند

برای گسترش دموکراسی و آزادی اندیشه ما را یاری دهید
تمنا میکنیم برای دوستان و آشنایان خود ارسال نمائید

Copyright © 1999-2011 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد