پس شما چکارمیکنید ، اگر همه کارها ، کار دشمن بود ؟

پندار نیک:

راست رفتید کار دشمن بود ......چپ رفتید هم کار دشمن بود /


تحریم کار دشمن بود ... توطه کار دشمن بود....


تمام کارهای بد هم کار دشمن بود /


ترور کار دشمن بود .....فشار کار دشمن بود ...


بمب گزاری هم کار دشمن بود/


نداری کار دشمن بود ....بیماری کار دشمن بود .....


بیکاری هم کار دشمن بود /


اعتراض کار دشمن بود .....فتنه ها کار دشمن بود ....


جنگ هم کار دشمن بود /


ببینم انقلاب هم کار دشمن بود ؟تقلب کار دشمن بود ...کهریزک کار دشمن بود ....


تجاوز هم کار دشمن بود /


تورم کار دشمن بود ....گرانی کار دشمن بود ....


اعتیاد هم کار دشمن بود /


مخالفت با انرژی هسته ای کار دشمن بود ....


کارشکنی کار دشمن بود ......


ترور دانشمندان هسته ای هم کار دشمن بود /


اختلاس کار دشمن بود ....آمار اشتباه کار دشمن بود...


دروغ ها هم کاردشمن بود /


ببینم احمدی نژاد هم کار دشمن بود ؟اینهمه کار کار دشمن بود ....دشمن سازی هم کار دشمن بود /


همه بدبختی های ما کار دشمن بود ...


خوشی و سرمستی شما هم کار دشمن بود ؟


پس شما چه غلطی میکنید و چکار میکنید ؟


همه کارها که کار دشمن بود ........


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد