شيخ انصاري هم مشرك است؟

 پژواك

 

آيت الله مصباح يزدي روز پنجم مرداد با بيان يك جمله در مسجد مهديه همدان مباحث علمي و سياسي مرتبط با ولايت فقيه را به حساس ترين و پيچيده ترين مرحله آن وارد كرد. مرحله اي كه پايان آن و نتايجي كه به بار مي آورد، نامشخص است.

آيت الله مصباح يزدي, بنا به خبر گزارش شده از سوي ايسنا و مطالب مندرج در روزنامه ها (ازجمله روزنامه ايران 6/5) به صراحت گفته است: مخالفت با ولي فقيه به معناي شرك به خدا است

اگر دنياي سياست را منها كنيم، حتي در محافل علمي حوزوي عقايد و برداشت هاي مختلف، متفاوت و

غالباً متضادي در زمينه ولايت فقيه مطرح بوده است. دارندگان اين عقايد و برداشت ها فقط شامل طلبه يا عالمان گمنام ديني نيستند، بلكه در گذشته و حال دو گروه از عالمان برجسته ديني درباره ولايت فقيه نظريات كاملاً متضادي داشته اند و دارند. گروه اول منكر اصل ولايت فقيه بوده اند و هستند و گروه دوم نيز در زمينه بسط يد و اختيارات ولي فقيه نظريات متفاوتي ارائه كرده اند. يك دسته از گروه دوم اختيارات ولي فقيه را محدود و مشروط مي دانند و عده اي از ايشان حتي معمار انقلاب اسلامي، امام خميني (ره) را قائل به همين قرائت از اختيارات ولي فقيه مي دانند و به كلمات، جملات و نظريه هاي ايشان در مقاطع تاريخي استناد مي كنند. آنها مي گويند امام خميني (ره) مشروعيت ولي فقيه را منوط به رأي مردم مي دانسته و دليل آن نيز جملاتي از اين قبيل است: من به پشتوانه حضور [و خواست] ملت, دولت تعيين مي كنم (نقل به مضمون از سخنراني بهشت زهرا براي معرفي شادروان مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت) و يا: ميزان، رأي مردم است.

دسته ديگر از گروه دوم اختيارات ولي فقيه را نامحدود و او را مبسوط اليد مي دانند. اما تا اين زمان هيچ كدامشان مخالفان با نظريه خود را مشرك به خدا معرفي نكرده اند.

براي درك اهميت اظهارنظر اخير آيت الله مصباح يزدي فقط كافي است اشاره كنيم شيخ انصاري كه نظريات و تأليفات او بخش مهمي از مواد درسي طلاب حوزه هاي علميه, ازجمله حوزه علميه قم را تشكيل مي دهد، از مخالفان ولايت فقيه بوده است. از اين عالم بزرگ ديني كه رسائل المكاسب او هنوز هم از مهمترين كتب درسي طلاب علوم ديني محسوب مي شود و علماي بزرگ معاصر نيز غالباً به مفاد آن استناد مي كنند، جمله اي منقول است به اين مضمون: قبول ولايت فقيه مثل چاقويي است كه دست انسان را مي برد.

با اين اظهارنظر صريح از جانب شيخ انصاري, اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا آيت الله مصباح يزدي و همفكران ايشان امثال شيخ انصاري را هم مشمول اين جمله تاريخي كه مخالفت با ولي فقيه به معناي شرك به خدا است مي دانند يا خير؟ و آيا حكم ايشان در مورد آن گروه از علماي شيعه كه نظريات ديگري در زمينه اصل ولايت فقيه يا ميزان اختيارات و نحوه تعيين ولي فقيه دارند نيز نافذ است؟

جالب ترين نكته اين كه در همان روزي كه سخنان آيت الله مصباح يزدي انتشار يافت، اين جمله از مقام عالي رهبري ايران نيز در مطبوعات منعكس شد: دشمن تلاش دارد ميان نظام و پشتوانه مردمي آن فاصله ايجاد نمايد، اما مردم فريب الفاظ به ظاهر زيباي دشمن را نخواهند خورد

همين جمله نشان مي دهد از نظر مقام عالي رهبري و ولي فقيه كنوني ايران نيز پشتوانه مردمي = رأي و حمايت مردمي از اركان نظام اسلامي است. بنابراين مؤمنين در برابر اين پرسش گيج كننده قرار مي گيرند كه بايد قرائت هاي آيت الله مصباح يزدي و مشكيني را كه ولي فقيه را برگزيده و منصوب خداوند مي دانند و كسي را حق چون و چرا كردن در مورد عملكرد و تصميم گيري هاي وي نيست، بپذيرند يا اينكه باور بدارند وجود و رأي آنها در نحوه اداره كشور نيز مؤثر است. ضمن اينكه مردم و به ويژه طبقه تحصيلكرده همواره بخش آخر اصل يكصد و هفتم قانون اساسي را كه در زمان حيات معمار انقلاب اسلامي تصويب شد و نشان دهنده آن است كه ايشان هم ولي فقيه را غير معصوم مي دانسته, به خاطر دارند. اين بخش از اصل مزبور با صراحت مي گويد:

... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است

 

مصباح يزدي: خفه كنيد!

محمد تقي مصباح يزدي در جمع بسيجيان و مردم قروه گفت: كساني كه ارتباطاتي با اجانب دارند، در گوشه و كنار دستگاه حاكم چون مهره‌هايي از عمال دشمنان خزيده‌اند، اين عناصر مزدور شيطاني را شناسايي كنيد. هر جا آهنگ مخالفت با ولايت فقيه يا ولي فقيه ساز شده، سعي كنيد آن را خاموش كنيد، اگر از روي ناداني است برايش توضيح دهيد و شبهه‌اش را رفع كنيد، اگر از روي غرض ورزي است، او را خفه كنيد