به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول ~/ روزنامه ها ~/ گروهاي سياسی ~/ ادب و هنر ~/ راديو ~/ موسيقی ~/ تلويزيون
فايل هاي صوتی
~/ اينتر نت ~/ كامپيو تر ~/ مقالات مذهبی ~/ ورزشی ~/  تاريخ وفرهنگ ~/ بایگانی  

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم

سرگذشت حکيم عمر خيام نيشابوری و حسن صباح و خواجه نظام الملک

بروايت سياوش اوستا

بهمراه آثاری از استاد انوشيروان روحانی, استاد ذوالفنون.شهرام ناظری
بيژن مرتضوی. شهبانو شيدائی و مسعود مجاهد

بخش نخست کودکی خيام
 و تشکيل مدرسه در خيمه
بخش دوم سفرهای خيام و
برخوردها ی او با تاريک انديشان
بخش سوم آثار خيام بازگشت
 او به نيشاپور و قتل او

مهربان ياران تلاش کنيد تا آثار هر نويسنده ا ی را بخريد زيرا هم از تازه ترين چاپها برخوردار ميشويد وهم کتابخانه خود را پر بار تر ميکنيد و از همه مهمتر به نويسنده کمک ميکنيد تا بتواند کارهايش را دنبال کند برای هرگونه سفارش وکمک
مالی اينجا کليک کنيد

 

Copyright © 1999-<%=Year(Date)%> Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست