تهمت به شوراي نگهبان، تهمت به خداوند است

ايران و جهان

امام جمعة شيراز آخوند محي‌الدين حائري شيرازي، نماينده ولي فقيه در استان فارس گفت: افتراء و تهمت به شوراي نگهبان، افتراء و تهمت به خداوند و احكام الهي است!!

وي كه روز چهارشنبه، در جمع ناظران شوراي نگهبان استان لرستان در فرهنگ‌سراي ارشاد شهرستان خرم‌آباد سخن مي‌گفت، شوراي نگهبان و ناظران اين شورا، از طريق رهبري به سرچشمة وحي متصل هستند و همان‌گونه كه خداوند مي‌فرمايد، تكذيب پيغمبر، تكذيب خداوند است، تكذيب و تهمت به شوراي نگهبان و ناظران اين شورا نيز تكذيب رهبري و خداوند است!!

وي گفت: هركس از اصولي كه شوراي نگهبان حافظ آنهاست عدول نمايد، ارتباط او با خداوند قطع شده است!! و ديگر نزد خداوند ارزشي ندارد! وي افزود: آناني كه در فكر تضعيف شوراي نگهبان، سپاه و نيروهاي حزب‌الله هستند تفرقه افكناني هستند كه مي‌خواهند گرايشات آمريكائي!! و اباهي‌گري را در جامعه ترويج دهند!!