گرفته شده از سايت تاريخ وفرهنگ ايران زمين

نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران

 

بخش نخست ـ خاندان صفوي و پديده‌ي قزلباش 
خاندان صفوي
شيخ صفي الدين اردبيلي
فرزندان شيخ صفي الدين
منشأ قزلباشان و عقايد آنها
شيخ جنيد در آناتولي
شيخ حيدر
سلطان يعقوب بايندر و شيخ حيدر
سلطان علي

 

بخش دوم ـ تشكيل سلطنت قزلباشان 
شاه اسماعيل صفوي
تشكيل سلطنت در تبريز و تسخير آذربايجان
تسخير ايران توسط قزلباشان
جدائي ماوراء النهر از ايران
سازمان و تشكيلات قزلباشان صفوي
تحريكات قزلباشان صفوي در كشور عثماني
جنگ چالديران و ازدست رفتن شمالغرب ايران 

 

بخش سوم ـ نتايج ظهور قزلباشان در ايران 
گسترش نفوذ عثماني در خاورميانه ـ آغاز انزواي تاريخي ايران 
جدائي عراق و كردستان از ايران 
انتشار تشيع صفوي 
نقش تخريبي قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني