گرفته شده از سايت تاريخ وفرهنگ ايران زمين

تاريخ ايران از دورترين دوران تا سال 628 ميلادي


تمامي نوشته‌هاي تاريخي به فورمات پي دي اف است
--------------------------------------------------------------------

 

بخش نخست ـ پيدايش ايران

 

قوم ايراني
اساطير ايراني
اقوام آريائي در چه زماني از تاريخ و در كدام سرزمينها با هم ميزيستند؟ هجرتهاي قبايل آريائي در چه زماني از تاريخ به طرف هندوستان و اروپا و به درون فلات ايران آغاز گرديد؟ چرا فقط فلات ايران به قوم آريائي انتساب يافت و نام ايران‌زمين گرفت كه به معناي سرزمين آريائيان بود؟ ايرانيان در زمانهاي دور تاريخ چه دين و آئيني داشتند و عقايد ديني‌شان چگونه بود و خدايانشان چه نام داشتند؟ 

 

زرتشت و دين ايراني
زرتشت در چه زماني و در كدام سرزميني پرورش يافت؟ چرا زرتشت به بلخ در غرب تاجيكستان كنوني و شرق افغانستان كنوني هجرت كرد؟ تعاليم زرتشت چه بود و چگونه درميان ايرانيان تبليغ ميشد؟ دين زرتشت چگونه در ميان ايرانيان انتشار يافت؟

 

تاريخ ماقبل ماد
كشور عيلام ـ لولوبي‌ها و كوتي‌ها ـ كاشي‌ها 
پادشاهي ماد 
ديائوكو ـ  فره ورتيش ـ خشتريته 
هوخشتره بنيانگذار شاهنشاهي ايران 
تصرف كشور آشور توسط هوخشتره 
قبايل پارس و فرجام پادشاهي ماد 


بخش دوم ـ شاهنشاهي هخامنشي

 

كورش بزرگ
تسخير كشور ليديا ـ تسخير امپراتوري بابل
كورش بزرگ به گواهي اسنات تاريخي
نوشته‌هاي يونانيان در باره‌ي كورش بزرگ ـ نوشته‌هاي تورات و انبياي يهود درباره‌ي كورش بزرگ ـ نوشته‌هاي كاهنان بابلي در باره‌ي كورش بزرگ ـ لوح معروف به حقوق بشر كه كورش بزرگ در بابل صادر كرد 

 

كمبوجيه و تصرف مصر 
كشور فرعوني مصر چگونه به تصرف ايرانيان در آمد؟ 
فرجام آخرين فرعون مصر چگونه بود ؟
كاهنان مصري درباره‌ي كمبوجيه چگونه قضاوت كرده و چه نوشته‌اند؟ 
گائوماتا كه بود؟ آيا داستان كودتاي گائوماتا حقيقت دارد؟ 

 

داريوش بزرگ
جهانداري داريوش بزرگ
فتوحات داريوش بزرگ در هندوستان و شرق اروپا 
سنگنبشته‌ي داريوش بزرگ در بغستان 
سنگنشته‌ي داريوش بزرگ در نقش رستم 

 

تئوري سياسي شاهنشاهي 
چگونه شاهنشاهان ايران دولت را از حالت ديني بيرون آورده دنيائي كردند؟ 

 

خشيارشا و يونانيان
آيا داستان شكست خشيارشا دربرابر آتن حقيقت دارد؟ 
چرا يونانيان در دوران داريوش بزرگ و خشيارشا آنقدر شيفته‌ي ايران و ايرانيان شده بودند؟ 
روابط دولت ايران با يونيانيان در زمان داريوش بزرگ و خشيارشا چگونه بود؟ 

 

اردشير اول يا اردشير درازدست
روابط دولت ايران با كشورهاي تابعه در دوران اردشير درازدست ـ روابط دولت ايران با يونانيان در زمان ارردشير درازدست 
ايران پس از اردشير درازدست 
خشيارشا دوم و داريوش دوم 
اردشير دوم و شورش كورش كهتر ـ داستان فرار ده هزار يوناني كه توسط گزينوفون به رشته‌ي تحرير درآمده است 
شخصيت اردشير دوم 
داستان استر و مردخاي كه در تورات ذكر شده است  

 

دوران سراشيبي قدرت هخامنشي 
اردشير سوم ـ داريوش سوم 
سياستهاي سركوب ملتهاي تابعه و شورشهاي فينيقيه و مصر و برخي نقاط آسياي صغير كه به تضعيف دولت هخامنشي انجاميد


بخش سوم ـ هلني‌ها در ايران

 

اسكندر مقدوني
جنگ سرنوشتساز ايسوس ـ سقوط فلسطين و مصر ـ جنگ گائوگمل و دومين شكست داريوش سوم ـ سقوط بابل و شوش ـ سقوط استخر ـ پيشروي اسكندر در شرق ايران ـ طرح ترور اسكندر توسط سربازان يوناني مخالف خدائي او ـ جنايتهاي اسكندر در شرق ايران ـ فتح سرزمينهاي ايراني در هندوستان توسط اسكندر ـ بر تخت نشيني اسكندر در پاسارگاد ـ ازدواج اسكندر با روشنك و ازدواج افسران يوناني با دوشيزگان ايراني ـ مرگ اسكندر در كنار بابل 

 

خاورميانه بعد از اسكندر
جنگهاي بيست و سه ساله‌ي سرداران مقدوني در خاورميانه
تشكيل دولت سلوكي در ايران و سوريه 


بخش چهارم ـ شاهنشاهي پارتيان 

 

تشكيل سلطنت در پارت 
نخستين شاهان پارتي ـ مهرداد اول ـ فرهاد دوم ـ مهرداد بزرگ 
پايان دادن به دوران تاخت و تاز مقدوني‌ها و يوناني‌ها در ايران ـ انساندوستي شاهان پارتي و نوازش يونانيان در ايران 

جنگهاي ايران و روم در زمان پارتيان 
مهرداد چهارم و ارد اول ـ فرهاد چهارم ـ اردوان سوم ـ بلاش اول ـ خسرو ـ بلاش دوم و بلاش سوم 
شكستهاي پياپي تلاشهاي تجاوزكارانه‌ي روميان براي دست‌اندازي به درون ارمنستان و عراق در دوران پادشاهان يادشده 
اضمحلال شاهنشاهي پارتيان 
آخرين نگاه به شاهنشاهي پارتيان 


بخش پنجم ـ نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه  

 

تبادل فرهنگي ايرانيان و اقوام خاورميانه‌ئي 
ويژگي‌هاي دين و فرهنگ ايران باستان 
تأثير قرهنگ ايراني در تحول عقايد ديني مردم خاورميانه 


بخش ششم ـ شاهنشاهي ساساني 

 

تشكيل شاهنشاهي ساساني توسط اردشير پاپكان
اقدامات اصلاحي اردشير پاپكان 
اصلاحات ديني اردشير پاپكان 
اصلاحات سياسي اجتماعي اردشير پاپكان 

 

شاپور اول و تقويت شاهنشاهي ساساني 
جنگهاي ايران و روم در زمان شاپور اول و شكستهاي روميان 

 

احياي فكر ديني در ايران و ظهور ماني 
تعاليم ماني ـ تشكيلات مانوي ـ تأثير دين ماني در افكار ديني مردم خاورميانه 

 

جدال مذهبي روحانيون ايران و نابساماني سياسي در كشور 
تدوين فقه رسمي در ايران 
نقش ارداويراج در تدوين فقه رسمي ـ نگاهي به ارداويراجنامه 

 

شاپور دوم يا شاپور شانه سُنب
جنگهاي دليرانه و جانبازانه‌ي شاپور دوم با روميان در دفاع از مرزهاي كشور و شكستهاي روميان در آمد و نصيبين 
سركوب قبايل عرب كه در تلاش ورود به درون سرزمينهاي عراق بودند 
يزدگرد بزهكار 
بهرام گور و رعيت پروري اين شاهنشاه بزرگ 

تحريكات تفرقه‌افكنانه‌ي كشيشان و پيامدهاي ناگوار آن 
جدائي ارمنستان از ايران 
فيروز و نكبت سياسي كشور 
شكست خفت‌بار فيروز از قبايل هپتالي افغاني ـ كشته شدن فيروز در جنگ با هپتالي‌ها و اسارت فرزندانش 

 

 

مزدك و نهضت احياي تعاليم زرتشت 
تعاليم مزدك ـ شاهقباد و نهضت مزدك ـ فرجام نهضت مزدك 
همدستي كشيشان مسيحي عراق با مؤبدان زرتشتي در نابودسازي مزدك 

 

خسرو انوشه‌روان دادگر 
اصلاحات انوشه‌رواني ـ روابط ايران و روم در عهد انوشه‌روان ـ شكستهاي روميان از انوشه‌روان ـ تصرف كشور يمن توسط انوشه‌روان و الحاق آن به ايران ـ شخصيت انوشه‌روان 

 

خسرو پرويز 
چگونگي به سلطنت رسيدن خسرو پرويز 
اوج قدرت تاريخي ايران در عهد ساساني
اشغال سراسر آسياي صغير و شام و مصر توسط نيروهاي خسرو پرويز 
كودتاي فئودالهاي ضد اصلاحات برضد خسرو پرويز و خلع و بازداشت و محاكمه و اعدام خسرو پرويز 
واپسن روزگار شاهنشاهي ايران